Komisje

W ramach działalności Polskiego Stowarzyszenia ISTDP funkcjonują specjalistyczne komisje, które mają na celu wsparcie realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia oraz podnoszenie standardów praktyki ISTDP w Polsce. Poniżej przedstawiamy główne komisje działające w ramach Stowarzyszenia:

 1. Komisja ds. Edukacji:

  • Odpowiada za organizację szkoleń i warsztatów z zakresu ISTDP.

  • Czuwa nad merytoryczną zgodnością programów szkoleniowych ISTDP z polskimi i międzynarodowymi standardami w szczególności Polskim Towarzystwem Psychologicznym (PTP), Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym (PTP), Polskim Stowarzyszeniem ISTDP, Polską Radą Psychoterapii (PRP), American PsychologicalAssociation (APA), British Psychological Society (BPS), International ExperientialDynamic Therapy Association (IEDTA) i European Association for Psychotherapy(EAP),

  • Ustala regulamin certyfikowania psychoterapeutów, nauczycieli i superwizorów.

  • Przeprowadza proces certyfikacji psychoterapeutów ISTDP, dbając o zachowanie międzynarodowych standardów.

  • Rozpatruje odwołania od decyzji podkomisji Egzaminacyjnej będącej częścią Komisji ds. Edukacji.

  • Rekomenduje Zarządowi Stowarzyszenia wysokości opłat za procedurę certyfikacyjną.

  • Ustala terminy egzaminów certyfikacyjnych.

  • Składa się z minimum 3 osób, w tym certyfikowanych superwizorów i/lub nauczycieli IEDTA.

 1. Komisja ds. Etyki oraz Inkluzywności:

  • Ma na celu ułatwienie inkluzywności w ramach społeczności ISTDP.

  • Monitoruje przestrzeganie Kodeksu Etyki przez członków Stowarzyszenia.

  • Rozpatruje skargi i wnioski dotyczące naruszeń standardów etycznych.

  • Podejmuje decyzje w sprawach spornych związanych z etyką zawodową.

 1. Komisja ds. Badań i Rozwoju:

  • Wspiera i promuje badania naukowe dotyczące skuteczności i metodologii ISTDP.

  • Organizuje konferencje, seminaria i warsztaty naukowe.

  • Przeprowadza badania naukowe dotyczące efektywności terapii ISTDP, mechanizmów zmiany oraz skuteczności procesu superwizji i nauczania.

  • Współpracuje z instytucjami akademickimi i badawczymi w kraju i za granicą.

  • Dba o poprawność merytoryczną upublicznianych treści, w szczególności na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

 1. Komisja ds. Współpracy Krajowej i Międzynarodowej:

  • Nawiązuje i utrzymuje relacje z krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami istowarzyszeniami Terapii Zorientowanych na Doświadczanie (Experiential DynamicTherapies EDT).

  • Organizuje wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk z partnerami krajowymi i międzynarodowymi.

  • Dba o przekazywanie członkom Stowarzyszenia zdobytej w wyniku współpracy wiedzy z zakresu najnowszych badań i praktyk w ISTDP.

 1. Komisja ds. Członkostwa oraz Ochrony Danych Osobowych:

  • Nadzoruje formalne aspekty związane z członkostwem w Stowarzyszeniu w tym min. przyjmuje i weryfikuje deklaracje przystąpienia do organizacji, monitoruje regularność wnoszenia opłat, odpowiada za strefę psychoterapeuty ISTDP (SPI) na stronie internetowej oraz aktualizuje listę rekomendowanych psychoterapeutów.

  • Pomaga w tworzeniu i rozwoju społeczności ISTDP.

  • Zapewnia zgodność działalności Stowarzyszenia z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO.

  • Monitoruje i aktualizuje procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych.

  • Dba o obecność Stowarzyszenia w mediach społecznościowych.

 1. Komisja Rewizyjna:

  Komisja Rewizyjna pełni kluczową rolę w zapewnieniu transparentności i odpowiedzialności w działaniach Stowarzyszenia. Dba o jego dobro, przestrzega zgodności podejmowanych działań z misją oraz celami statutowymi organizacji.

  • Odpowiada za kontrolę działalności Stowarzyszenia pod kątem finansowym, organizacyjnym oraz zgodności podejmowanych aktywności z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Stowarzyszenia.

  • Przeprowadza regularne audyty wewnętrzne, mające na celu ocenę skuteczności i efektywności działań podejmowanych przez Zarząd oraz inne organy Stowarzyszenia.

  • Składa sprawozdania z przeprowadzonych kontroli na Walnym Zebraniu Członków, informując o ewentualnych nieprawidłowościach oraz rekomendując działania naprawcze.

  • Wspiera Zarząd w zakresie planowania finansowego, dbając o transparentność i odpowiedzialność finansową Stowarzyszenia.

  • Składa się z co najmniej dwóch członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na określoną kadencję.

 1. Komisja Technologiczna:

  • Odpowiada za utrzymanie strony internetowej, listy e-mailowej i media społecznościowe ściśle współpracując z pozostałymi komisjami, w szczególności z komisją ds. Członkostwa.

  • Zajmuje się innymi aspektami technologii istotnymi dla Polskiego Stowarzyszenia ISTDP.

 1. Rada Operacyjna:

  Składa się z członków zarządu, przewodniczących komisji oraz zaproszonych przez zarządczłonków i odpowiada za wszystkie aspekty funkcjonowania organizacji.

 1. Rada Doradcza:

  Składa się z osób zaproszonych do współpracy w zakresie wyznaczania kierunku rozwoju organizacji, między innymi z byłych członków Zarządu Polskiego Stowarzyszenia ISTDP.

Każda z komisji działa na podstawie regulaminu określającego jej cele, zadania i sposób działania. Członkowie komisji są wybierani spośród aktywnych i zaangażowanych członków Stowarzyszenia, którzy posiadają odpowiednie kompetencje i doświadczenie w danej dziedzinie.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w pracach komisji oraz do zgłaszania propozycji i inicjatyw, które przyczynią się do rozwoju ISTDP w Polsce.