Komisja ds. Badań i Rozwoju w Polskim Stowarzyszeniu ISTDP

Komisja ds. Badań i Rozwoju w Polskim Stowarzyszeniu ISTDP jest zespołem naukowców, praktyków, specjalistów i entuzjastów, którzy kierując się zasadami praktyki opartej na dowodach (Evidence Based Practice), dążą do ugruntowania oddziaływań terapeutycznych w solidnej bazie badań naukowych. W tym celu gromadzimy bazę danych z badań i metaanaliz nad EDT w tym ISTDP z całego świata, dążymy do wymiany myśli i doświadczeń, pogłębiamy współpracę krajową i międzynarodową, inicjujemy i koordynujemy własne projekty badawcze. Interesuje nas nie tylko poszukiwanie dowodów na skuteczność psychoterapii ISTDP, ale również odkrywanie konkretnych mechanizmów i zmiennych po stronie pacjenta i terapeuty, które umożliwiają osiągnięcie celów terapeutycznych w trakcie sesji i całego procesu terapeutycznego. Oprócz tego zależy nam na badaniu skuteczności procesu superwizji i nauczania ISTDP tak, aby wyposażać psychoterapeutów w konkretne narzędzia i umiejętności konieczne do niesienia skutecznej pomocy pacjentom. Ponadto, jako Polskie Stowarzyszenie ISTDP, szczególną wagę przykładamy do adaptacji praktyki ISTDP do polskiej specyfiki.

Wyniki naszych badań i poszukiwań staramy się publikować w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych, a także popularyzować w biuletynie Stowarzyszenia.

Cele Komisji:

 1. Promocja badań nad ISTDP: Prowadzenie, wspieranie i zachęcanie do przeprowadzania badań naukowych dotyczących ISTDP w Polsce.

 2. Współpraca krajowa i międzynarodowa: Nawiązywanie i pielęgnowanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami badawczymi w zakresie ISTDP.

 3. Edukacja: Organizowanie konferencji, warsztatów i szkoleń dotyczących najnowszych osiągnięć w badaniach nad ISTDP.

 4. Publikacje: Wspieranie publikacji naukowych na temat ISTDP w polskich i międzynarodowych czasopismach. Wydawanie biuletynu Stowarzyszenia.

 5. Rozwój metodologiczny: Opracowywanie narzędzi badawczych dostosowanych do polskiego kontekstu klinicznego.

Plan działania na lata 2024 – 2027:

 • Adaptacja narzędzi do pomiaru zmiennych towarzyszących zmianie na sesji (ATOS, DSMR, AAT)

 • Nawiązanie współpracy z co najmniej trzema polskimi i/lub zagranicznymi instytucjami badawczymi.

 • Rozpoczęcie pierwszego wieloośrodkowego badania nad skutecznością ISTDP w Polsce.

 • Opublikowanie co najmniej 2 prac oryginalnych i 1 przeglądowej w uznanych czasopismach z dziedziny psychiatrii, psychologii i psychoterapii dotyczących ISTDP.

 • Zorganizowanie pierwszej konferencji naukowej Polskiego Stowarzyszenia ISTDP.

 • Wydanie 3 numerów biuletynu Polskiego Stowarzyszenia ISTDP

Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu i współpracy z wieloma specjalistami oraz instytucjami badawczymi, Komisja ds. Badań i Rozwoju przyczyni się do dalszego rozwoju ISTDP w Polsce i na świecie. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych rozwojem i badaniami w zakresie ISTDP.